SIA “KALME” privātuma politika

SIA “KALME” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “KALME” (turpmāk – Kalme),  vienotās  reģistrācijas Nr. 43603092426, juridiskā adrese Bauskas nov., Svitenes pag., Svitene, “Spara mītne”, LV-3917.
2. Kalme kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@kalme.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
4.1. fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Kalme jebkādu informāciju;
4.2. Kalme interneta mājaslapas apmeklētājiem, (visi iepriekš minētie turpmāk – Klienti).
5. Kalme rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

7. Kalme apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
7.1. Pakalpojumu sniegšanai:
7.1.1. klienta identificēšanai;
7.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
7.1.3. pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
7.1.4. pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
7.1.5. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
7.1.6. klientu apkalpošanai;
7.1.7. klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
7.1.8. klientu lojalitātes celšanai;
7.1.9. norēķinu administrēšanai;
7.1.10. mājaslapas darbības uzlabošanai.
7.2. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
7.3. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Kalme.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8. Kalme apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
8.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pakalpojumu sniegšanai un nodrošinātu tā izpildi;
8.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Kalme saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus;
8.3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
8.4. likumīgās interesēs – lai realizētu no Kalme un Klienta noslēgtā līguma vai likuma izrietošās Kalme likumīgās intereses.
9. Kalme likumīgās intereses ir:
9.1 veikt komercdarbību;
9.2. sniegt konsultācijas un starpniecības pakalpojumus darījumos ar nekustamo īpašumu;
9.3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms darījuma attiecību uzsākšanas;
9.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;
9.5. saglabāt Klientu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, kas iesniegti interneta mājas lapā vai nosūtot uz Kalme e-pasta adresi, vai iesniegti rakstiskā formā;
9.6. analizēt Kalme mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
9.7. veikt darbības Klientu lojalitātes stiprināšanai;
9.8. izstrādāt jaunus pakalpojumus;
9.9. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot Klientiem komerciālus paziņojumus;
9.10. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
9.11. nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
9.12. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
9.13. uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
9.14. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
9.15. administrēt maksājumus;
9.16. administrēt neveiktus maksājumus;
9.17. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu apstrāde

10. Kalme apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un Kalme pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
11. Kalme sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Kalme prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Kalme uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

12. Kalme aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un Kalme pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
12.1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
12.2. Ugunsmūri, antivīrusu programmu;
12.3. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

13. Kalme neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
13.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nekustamā īpašuma vērtējuma nosūtīšana/nodošana kredītiestādei, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, utml.);
13.2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
13.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
13.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Kalme likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Kalme likumīgās intereses

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

14. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Kalme personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
15. Šādos gadījumos Kalme nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

16 Kalme glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
16.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
16.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kalme vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
16.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
16.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

17. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
18. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Kalme piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Kalme veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Kalme likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Kalme pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
19. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu datu apstrādi:
19.1. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
20. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu datu apstrādi, Kalme pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
21. Kalme atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums iesniegts elektroniskā veidā.
22. Kalme nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

23. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai), var dot elektroniski Kalme pakalpojumu pieteikšanas formās  Kalme mājas lapā, apstiprinot piekrišanu rakstveidā e-pastā, tiekoties ar Kalme pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, Kalme sadarbības partneriem, slēdzot līgumu ar Kalme.
24. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: info@kalme.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
25. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
26. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

27. Kalme veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
28. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Kalme veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

29. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Kalme grupas pakalpojumiem Kalme veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
30. Klients piekrišanu Kalme komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot e-past vai parakstot ar Kalme līgumus par pakalpojumu sniegšanu.
31. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
31.1. nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi info@kalme.lv
31.2. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku
paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e- pasta) beigās.
32. Kalme  pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

33. Kalme mājaslapa tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, kā piemēram, “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Kalme mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.
34. Kalme mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Kalme  nenes atbildību.

Citi noteikumi

35. Kalme ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot jauno redakciju Kalme mājaslapā.